Bålbrenning

Reglane for brenning utandørs er regulert i Brann- og eksplosjonsvernloven og Forskrift om brannforebygging 

  • Einkvar pliktar å utøva aktsemd ved utførelse av aktivitetar som kan føre til brann.
  • I perioden 15.april til 15.september er det forbudt å gjere opp eld i eller i nærleiken av skog eller annan utmark utan tillatelse. Dersom brannfaren er spesielt stor utover disse tidene kan kommunen innføre forbod.
  • Oppgjort eld må ikkje forlatast før det er heilt sløkt.

Gode tips for tryggare bålbrenning finn du her.

Øygarden kommune har ei lokal forskrift som regulerar open brenning og brenning av avfall. Forskriften vart utarbeidd for Fjell kommune, men det føl av Indelingsloven at den gjeld for det geografisk same område i Nye Øygarden kommune.

 «Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar»

Det er utarbeidd oversiktskart, som viser kva for område det er forbodssonar