Administrasjonsavdelinga

Avdelinga har ansvaret for m.a. følgjande område:

  • overordna personalaktivitetar (m.a. tilsettingssaker, AMU-møter, bedriftshelseteneste o.a.)
  • koordinerande hms& k-arbeid (m.a. internrevisjon)
  • arkivering og kontordrift
  • strategisk planlegging
  • risiko- og sårbarhetsanalyser
  • sekretariat for representantskap og styre

Brann- og redningssjefen er dagleg leiar av selskapet, og har det overordna personal-, økonomi-, og fagansvaret.

Avdelinga består av følgjande:

  • brann- og redningssjef Bjørn Olav Paulsen
  • branningeniør Jan Gaute Haug
  • personal- og hmsleiar Einar Magerøy (permisjon til 1.11.2020)

Kontaktinfo

Bjørn Olav Paulsen
brann- og redningssjef
E-post
Telefon 56 33 40 10
Mobil 934 41 955
Jan Gaute Haug
branningeniør
E-post
Telefon 56 33 40 10
Mobil 489 90 747
Einar Magerøy
personal- og hmsleiar
E-post
Telefon 56 33 40 10
Mobil 990 92 848