TOTALFORBOD MOT Å GJERE OPP ELD UTANDØRS

Vi er no inne i ein tørr og varm periode, og skogbrannfaren er svært stor. Med den bakgrunn innfører Brann- og redningssjefen i Fjell, Sund og Øygarden totalforbod mot bruk av open eld utandørs.

Forbodet gjeld frå og med 18.07.2018 og fram til vi har hatt nedbør av betydning. Brann og redningssjefen vil kunngjere når forbodet er oppheva.

Det betyr:
- Det er ikkje lov å grille, tenne bål eller bruke eingongsgrill i eller i nærleiken av skog eller annan utmark, heller ikkje i strandsona eller på tilrettelagte grillplassar.

- Det er lov å grille i eigen hage så lenge dette ikkje medfører fare for spreiing av brann til skog og mark

Totalforbodet omfattar Fjell kommune, Sund kommune og Øygarden kommune.